Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A
RSS

Aktualności

 • Pomoc na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej z ARiMR

  16.12.2020
   

  Szanowni Państwo!

   

  informujemy, że w terminie do 30.12.2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką dla dziecka z rodziny rolniczej.

   
 • Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego

  15.12.2020
   

  Z wielką przyjemnością informujemy że, konkurs ekologiczny organizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” pt. „Zabawka z recyklingu” został rozstrzygnięty.

   
 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

  15.12.2020
   

  Z wielką przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny organizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” pt. „Najciekawsze miejsce Twojej okolicy” został rozstrzygnięty.

   
 • Film instruktażowy do wykonania „Bombki bożonarodzeniowej”

  10.12.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” udostępnia wszystkim uczestnikom zdalnych warsztatów zdobienia metodą Decoupage – „Bombka bożonarodzeniowa” film instruktażowy niezbędny do wykonania pracy. Należy postępować zgodnie z zaleceniami osoby prowadzącej warsztaty tak, aby prawidłowo ją wykonać.

   

   
 • Walne Zebranie Członków LGD w formie E- głosowania

  08.12.2020
   

  Szanowni Państwo!

   

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „ Z Tradycją w Nowoczesność” działając na podstawie § 13 pkt 5 Statutu, zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków LGD w formie E-głosowania, wyznaczając termin na oddanie ważnego głosu do dnia 15 grudnia 2020 r.

   
 • Webinarium „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich na lata 2014 -2020”

  03.12.2020
   

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich na lata 2014 -2020”.

   

  Webinarium odbędzie się 7 grudnia 2020 r. od 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.przemysl@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

   
 • Inteligentne wioski (Smart Villages)

  02.12.2020
   

  Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD - The European Network for Rural and Development), która przedstawia czym wg Komisji Europejskiej są Smart Villages.

   
 • Konsultacje Społeczne

  24.11.2020
   

  Szanowni Państwo,

   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące przeliczenia wartości budżetu LSR na walutę euro.

   

  Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR. Na tej podstawie LGD będzie miała możliwość dostosować zapisy LSR do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.

   

   
 • Nabór na zdalne warsztaty zdobienia metodą Decoupage - "Bombka bożonarodzeniowa"

  23.11.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na bezpłatne zdalne warsztaty zdobienia metodą Decoupage – „Bombka bożonarodzeniowa”.

   

  Do udziału w zdalnych warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno Roźwienica oraz Miasta Radymna.

   
 • Informacje dotyczące konieczności potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem

  19.11.2020
   

  Zgodnie z przepisem §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 1196) cyt.

  „W przypadku gdy z przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:

  1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo

  2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem

   

  – podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem.„

   
 • Projekty zrealizowane z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia V Stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań

  17.11.2020
   

  1. Zakład usług stolarsko-ciesielskich oraz usług tartacznych

  2. Zakup maszyn i urządzeń w celu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

  3. Zakup maszyn i urządzeń celem rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie projektowania oraz montażu mebli i innych przedmiotów codziennego użytku z płyt wiórowych i drewna

  4. Zakup maszyn i urządzeń celem uruchomienia działalności gospodarczej

   
 • Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym pt. "Zabawka z recyklingu"

  10.11.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym pt. „Zabawka z recyklingu” placówki przedszkolne zlokalizowane na terenie Gmin i Miast wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasto Radymno.

   
 • Stypendia pomostowe zostały przyznane

  09.11.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” z wielką przyjemnością informuje, że stypendium pomostowe „Dyplom z marzeń” zostało przyznane wszystkim osobom rekomendowanym.

   

  Serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!

   

   

   
 • Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym pt. "Najciekawsze miejsce Twojej okolicy"

  06.11.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych Gmin i Miast wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” do udziału w konkursie plastycznym pt. „Najciekawsze miejsce Twojej okolicy”.

   
 • Patronat - wsparcie dla Przedsiębiorców - sektor żywności wysokiej jakości

  05.11.2020
   

  Uprzejmie informujemy, iż MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

   
 • Ankieta dotycząca badania satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów, efektów podjętych działań

  03.11.2020
   

  Ankieta dotycząca badania satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD
  w realizacji założonych projektów, efektów podjętych działań.

   

   
 • Konsultacje w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru operacji

  03.11.2020
   

  Szanowni Państwo,

   

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru operacji. Podjęte działania odbywają się zgodnie z procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany i są spowodowane dostosowaniem do aktualnie obwiązujących przepisów prawa.

   
 • Projekty zrealizowane z zakresu - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia I Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

  28.10.2020
   

  1. Stworzenie mieszkańcom i turystom warunków do rekreacji i wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu poprzez stworzenie ciągu pieszego wraz z małą infrastrukturą nad zalewem ZEK w Radymnie

  2. Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości: Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi

  3.Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w Pruchniku Nr 3 oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w Hawłowicach

  4. Przebudowa budynku byłej szkoły w m. Wysocko

  5. Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Święte

   

   
 • Uproszczenia w Leaderze dla osób realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2

  26.10.2020
   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że 10 września br. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 1555).

   

   
 • Wyniki ponownej oceny wniosku w ramach naboru 4/2020 w zakresie zarzutów podniesionych w proteście

  14.10.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że Rada LGD na posiedzeniu w dniu 12.10.2020 r. dokonała ponownej oceny wniosku w zakresie zarzutów podniesionych w proteście w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – „Rozwijanie działalności gospodarczej.

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22 Następna »