Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Dofinansowanie z KSOW na projekt LGD – relacja

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycja w Nowoczesność” zakończyła realizację operacji pn. „Smart Villages szansą dla polskiej wsi” polegającą na przeprowadzeniu 3 szkoleń/warsztatów mających na celu przygotowanie do partycypacyjnego budowania koncepcji smart villages ( Smart Village – inteligenta wioska) na obszarze LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”. Koncepcje SV zakładają m.in. wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu, w tym przy użyciu technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepsze wykorzystanie wiedzy, z korzyścią dla lokalnej społeczności, m.in. na rzecz poprawy jakości życia, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska i klimatu oraz problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy czy przepaści cyfrowej.

 

Celem operacji było wskazanie szerokiego zakresu istniejących narządzi, które mogą wspierać długoterminowe, zintegrowane strategie i społeczności wiejskie w realizacji projektów ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich w skali mikro.

 

W efekcie zrealizowanej operacji przeszkolono 50 osób (pracowników LGD, lokalnych liderów, przedstawicieli KGW, organizacji non-profit, pracowników JST, sołtysów, rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszaru działania LGD tj. Gmin Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna) poprzez zrealizowanie 3 szkoleń/warsztatów.

 

Realizacja operacji przyczyniła się do promocji jakości życia na wsi lub promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, upowszechniania wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

 

Wsparcie zostało przyznane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.