Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Informacja 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej z dnia 06.09.2018 r.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), informuje o zamiarze realizacji operacji własnej (o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.)), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn. „Przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych zwiększających świadomość mieszkańców w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych”.

 

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.ztradycjawnowoczesnosc.pl , nie zgłosi LGD zamiaru podjęcia takiej operacji. Jeśli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

Termin składania zgłoszeń zamiaru realizacji operacji – od 06 września 2018 r. do 05 października 2018 r.

 

O pomoc może ubiegać się podmiot będący: zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2017.772 t.j.) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.

 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

- 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- 100 % – w przypadku pozostałych podmiotów,

- 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

Miejsce składania zgłoszenia: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

 

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 25 pkt./ max 50 pkt.

 

Wysokość środków na realizację operacji 50 000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław oraz pod numerem telefonu 16 621 90 65 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.