A A A

Monitorowanie Startegii Wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Pawłosiów 2009-2014

Na terenie Gminy Pawłosiów realizowany jest projekt Fundacji J.A. Komeńskiego "Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności. Powołany został Komitet Monitorujący Strategię wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Pawłosiów na lata 2009-2014. Tworzą go przedstawiciele Urzędu Gminy Pawłosiów, przedstawiciele organizacji pozarządowych – LGD Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność", rodzice oraz przedstawiciele Rady Gminy Pawłosiów.


CELE MONITORINGU I EWALUACJI

Na podstawie ankiet, wywiadów oraz analizy gminnej strategii edukacyjnej, chcemy aby monitoring i ewaluacja miała następujące cele:

  • Poznanie skuteczności działań prowadzonych w ramach wdrożenia strategii
  • Poznanie adekwatności strategii do potrzeb mieszkańców
  • Sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących ulepszania /wdrażania strategii  gminnej.

Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w monitoringu Strategii poprzez wypełnienie poniższych ankiet i odesłanie ich e-mailem na adres UG Pawłosiów – ug_pawlosiow@pro.onet.pl albo LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” – lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com lub wrzucenie do skrzynek, które są dostępne w siedzibie UG, LGD oraz szkołach.


Zapraszamy do udziału w przeprowadzanym badaniu!

 

Seminarium podsumowujące: „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych”