Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Prezes Zarządu LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”

ogłasza konkurs na wolne stanowisko Specjalista ds. obsługi Biura LGD

w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu „Z Tradycją w Nowoczesność”

Wymiar czasu pracy – pełny etat

Wymagane dokumenty:

- List motywacyjny,

- CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

- Kwestionariusz osobowy,

- Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,

- Kserokopie innych dodatkowych dokumentów i zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

- Kserokopie świadectw pracy,

- Kserokopia dowodu osobistego,

- Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- Oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na wskazanym stanowisku.

Należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. obsługi Biura LGD”, osobiście w biurze LGD:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław w terminie do 21 marca 2017 r. do godziny 16.00.

Kandydaci spełniający wymagania formalne przejdą do następnego etapu konkursu tj. testu z wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy,

2. Oświadczenie o niekaralności,

3. Oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na wskazanym stanowisku.

Planowany termin zatrudnienia - kwiecień 2017 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 621 90 65.

Prezes Zarządu LGD

Jolanta Kędzior

 

Pawłosiów, 09.03.2017 r.