Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Realizacja Projektu Grantowego z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zrealizowała Projekt Grantowy pn. „Promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność w tym produktów i usług lokalnych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań poprzez realizację działań promujących obszar LGD oraz wydanie publikacji" operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych poprzez organizację wydarzeń promujących obszar objęty LSR, aktywizujących oraz integrujących społeczność lokalną, projekty promujące aktywny styl życia dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób wykluczonych społecznie, jak również publikacje, targi, wystawy, festyny, wyjazdy studyjne, wydawnictwa m.in. książki kucharskie, certyfikacja produktów lokalnych.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: Promocja obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez organizację 11 wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną, promujących obszar LGD, w tym produkty i usługi lokalne oraz aktywny styl życia a także wydanie 4 publikacji promujących lokalne zasoby.

 


Wnioskowana kwota pomocy: 143 938 zł

Całkowita wartość zrealizowanych zadań (uwzględniająca wkład własny Grantobiorców): 134 090,86 zł

Ostateczna wnioskowana kwota pomocy: 133 204 zł

 

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”:

 

Cel ogólny LSR:

Cel Ogólny I: Rewitalizacja społeczna

 

 

Cel(e) szczegółowe LSR:

Cel Szczegółowy I.2: Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej

 

Przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie IV: Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych