Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Walne Zebranie Członków LGD

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r. o godzinie 15.30 w Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie, Pawłosiów 88, 37 – 500 Jarosław.

 

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków LGD.

 

Proponowany program posiedzenia:

 

1. Otwarcie obrad i powitanie uczestników oraz gości,

2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania,

3. Sprawdzenie obecności i quorum zebrania,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

6. Złożenie sprawozdania merytoryczno – finansowego z działalności LGD za rok 2018,

7. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018,

8. Złożenie sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2018,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2018,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno – finansowego z działalności LGD za rok 2018,

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za rok 2018,

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2019 rok,

14. Informacja dotycząca skreślenia z listy członków i przyjęcia nowych członków stowarzyszenia,

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami,

16. Wybór trybu głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu,

17. Ustalenie liczby członków komisji skrutacyjnej w przypadku tajnego trybu wybierania członków Zarządu,

18. Zgłaszanie kandydatów i wybór komisji skrutacyjnej w przypadku tajnego trybu wybierania członków Zarządu,

19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu,

20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dwóch Wiceprezesów Zarządu,

21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady,

22. Zgłoszenie kandydatów do Władz Stowarzyszenia, tj. na:

- członka Zarządu,

- dwóch Wiceprezesów Zarządu,

- Przewodniczącego Rady,

23.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu,

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dwóch Wiceprezesów Zarządu,

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady,

26. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019,

27. Wolne wnioski,

28. Zakończenie zebrania.

Zgodnie z § 13 pkt 3 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LGD,  wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD. W związku z tym proszę o przybycie, obecność obowiązkowa.

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w biurze oraz u koordynatorów gminnych LGD.

 

Członek Zarządu

Krzysztof Łuc