Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Walne Zebranie Członków LGD

Niniejszym działając w imieniu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie (dalej „LGD” lub „Stowarzyszenie”); Pawłosiów 88, 37 – 500 Jarosław, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308945, której akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, uprzejmie informuję, iż Zarząd LGD zwołuje na dzień 18 czerwca 2020 r., Walne Zebranie Członków LGD o godzinie 14.00 w Świetlicy wiejskiej w Wietlinie Trzecim (Gmina Laszki).

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” przedstawia się następująco:

 

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków LGD oraz powitanie Członków i Gości,

2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania,

3. Sprawdzenie obecności i quorum zebrania,

4. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Walnego Zebrania Członków LGD,

6. Informacja dotycząca skreślenia z listy członków i przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia,

7. Wybór trybu głosowania w sprawie wyboru Władz Stowarzyszenia oraz:

- ustalenie liczby członków komisji skrutacyjnej,

- zgłaszanie kandydatów i wybór Członków komisji skrutacyjnej,

8. Zgłaszanie kandydatów na Członków Władz Stowarzyszenia, tj.:

- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

- Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

- Członków Komisji Rewizyjnej,

- Członków Rady,

- Zastępcę Przewodniczącego Rady,

- Sekretarza Rady,

9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej,

12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Członków Rady,

13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady,

14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady,

15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, poprzez dodanie w § 13 pkt 5 o następującej treści: „W sytuacjach uniemożliwiających przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków, dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-głosowanie). Zasady oraz sposób głosowania określa Regulamin zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ”

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie zebrania.

 

 

Szanowni Państwo,

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników Walnego Zebrania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, zwracamy sięz prośbą aby każdy z Państwa posiadał maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki. Dodatkowo informujemy, iż Zarząd Stowarzyszenia podejmie wszystkie środki bezpieczeństwa wynikające z oficjalnych wytycznych oraz zaleceń Instytucji Państwowych w ww. zakresie.

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w biurze oraz u koordynatorów gminnych LGD.

Zapraszamy do udziału w obradach

 

Prezes Zarządu
Regina Wajda