Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Walne Zebranie Członków LGD

 

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. (tj. czwartek ) o godzinie 14.00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie (budynek za Urzędem Gminy w Pawłosiowie).

 

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków LGD.

 

Proponowany program posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i powitanie uczestników oraz gości,

2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania,

3. Sprawdzenie obecności i quorum Zebrania,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,

6. Złożenie sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności LGD za rok 2021,

7. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021,

8. Złożenie sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2021,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady LGD za rok 2021,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności LGD za rok 2021,

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za rok 2021,

13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022,

14. Informacja dotycząca skreślenia z listy członków i przyjęcia nowych członków stowarzyszenia,

15. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady,

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD,

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu LGD,

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków LGD,

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu LGD,

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady LGD,

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej LGD,

22. Wolne wnioski,

23. Zakończenie zebrania.

 

 

Zgodnie z § 13 pkt 3 Statutu LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LGD, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD.

 

W związku z tym proszę o przybycie, obecność obowiązkowa.

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w biurze oraz u koordynatorów gminnych LGD.

Prezes Zarządu
Regina Wajda