Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Nasza LGD

W dniu 23 kwietnia 2004 roku na spotkaniu różnych grup społecznych (przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych, KGW, OSP, przedsiębiorców i mieszkańców) utworzono „lokalną grupę działania” opracowując „Plan rozwoju miejscowości Pawłosiów” i podjęto uchwałę w sprawie planowanych działań na lata 2005 – 2007 w ramach Działania SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w Polsce”–„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Następnie przystąpiono do opracowania wniosku do Schematu Działania „Pilotażowy Program Leader +”. Motywacją do napisania tego projektu była aktywizacja społeczności lokalnej oraz pokazanie, że od inicjatywy ludzi zależy rozwój gminy. W roku 2005 mieszkańcy uczestniczyli w szeregu inicjatyw realizowanych w ramach pilotażowego programu Leader + I schemat. Działania te miały na celu poszerzenie wiedzy na temat zasad programu Leader oraz rozwoju lokalnego. Efektem tych spotkań było m.in. powstanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zarejestrowanie przez partnerów z trzech gmin – Pawłosiów, Roźwienica, Pruchnik w dniu 30.12.2005 r. Fundacji „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie. Fundacja przystąpiła do realizacji Programu Leader + II Schemat w ramach którego złożyła wniosek pt. „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich – celem Lokalnej Grupy Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działania te dały możliwość realizacji projektów zawartych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Odbyto szereg spotkań informacyjno - szkoleniowych, warsztatów które przybliżyły mieszkańcom idee LEADERA +, wskazano główne zasady i priorytety programu oraz motywowano mieszkańców do zaangażowania. Prowadzone były działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy oraz działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. W dniu 18 grudnia 2007 roku uchwałą nr 6/2007 Zarząd przyjął nowych członków w charakterze Partnera tj. Gminę Kańczuga i Chłopice. Lokalna Grupa Działania uwzględniając przepisy zmieniła w dniu 05.05.2008 r. formę prawną z Fundacji na Stowarzyszenie, nie zmieniając nazwy. Założycielami Stowarzyszenia zostali członkowie LGD. W dniu 08.07.2015 r. uchwałą zarządu nr 121/2015 przyjęto w poczet członków Gminę Laszki i Radymno oraz Miasto Radymno. Wspólna realizacja działań pozwala na uczestnictwo w rozwoju obszarów tych gmin również innym podmiotom i partnerom, m.in.: organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, placówkom oświatowym czy mieszkańcom działającym na rzecz obszarów wiejskich. Celem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” jest kształtowanie długofalowej współpracy pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych lokalnej społeczności. Zbudowane wspólnie partnerstwo trójsektorowe ukierunkowano na rozwiązywanie problemów, wymianę zasobów i doświadczeń oraz lepszą koordynację podejmowanych działań. Podjęta aktywność wpływa korzystnie na stopień społecznego zaangażowania w rozwój, promocję obszarów wiejskich oraz poprawę jakości życia. Organizacje uczestniczące w partnerstwie wypracowują nowe cele, wspólne zadania czy działania. Obszar Lokalnej Grupy Działania obejmuje łącznie 684 km ² zamieszkiwany przez 66 569 osób.

Obecnie Lokalna Grupa Działania stanowiona jest przez partnerów z gmin – Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymno.


Wizja

"Obszar o czystym środowisku naturalnym rozwijający się dzięki przemysłowi rolno – spożywczemu na własnej bazie surowcowej, pozarolniczej działalności gospodarczej, turystyce rodzinnej i agroturystyce, gdzie mieszkańcy mają stworzone warunki do rozwoju osobistego i pracy zawodowej, szeroki dostęp do kultury, sportu oraz rekreacji i wypoczynku". 

Cele
Cele ogólne:

I. Rewitalizacja społeczna.
II. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD oraz branży rolno – spożywczej .

Cele szczegółowe:


Cele szczegółowe określono w oparciu o wnioski wypływające z Analizy SWOT:

  1. Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów .
  2. Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej.
  3. Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej.