Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie 88, 37-500 Jarosław. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować:

· listownie, na adres: Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław,

· za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com

 

 

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

· w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadniony interes,

· w celu wykazania realizowanych zadań (6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadniony interes,

· w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zgoda.

 

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 

· Urząd Marszałkowski Wojewódzka Podkarpackiego w celu wykazania zadań realizowanych przez Administratora,

· osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, np. pracownicy,

· podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych,

· podmioty przetwarzające na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu, tj. podmioty świadczące usługi audytowe, pomoc prawną, podmioty prowadzące działalność pocztową, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne i hostingowe, podmioty udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy teleinformatyczne.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane do 31 grudnia 2028 r.

 

5. Zakres przysługujących praw

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Prawo do cofnięcia zgody

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław, elektronicznej na adres poczty e – mail: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com lub osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych.

 

7. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z udzielonej przez Państwa zgody jest dobrowolne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest konieczne celem uzyskania bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.

 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.